• Rugaciune

  SĂPTĂMÂNA DE RUGĂCIUNE 6-13 Ianuarie 2019

  Unitate în Trupul lui Cristos
  Duminică – UNITATE ÎN DRAGOSTE
  Luni – UNITATE ÎN DUHUL
  Marți – UNITATE ÎN CREDINȚĂ (CREZ)
  Miercuri – UNITATE ÎN BOTEZ
  Joi – UNITATE ÎN TRUP
  Vineri – UNITATE ÎN MISIUNE
  Sâmbătă – UNIȚI ÎN VIZIUNE
  Duminică – UNITATE ÎN CRISTOS

 • Rugaciune

  Duminică – UNITATE ÎN CRISTOS

  Efeseni 2:11-22
  Unirea noastră cu Cristos, s-a realizat în sens unic la crucea de la Golgota, unde Isus Cristos a împăcat lumea cu Dumnezeu. Datorită jertfei Domnului Isus Cristos, s-a împlinit unirea și împăcarea; predându-ne viața Lui, se produce transformarea: „Dacă este cineva in Cristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus” (prin cele vechi, se înțelege viața noastră înainte de a fi predată Lui, când nu trăiam în unitate, ci „rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare iși vedea de drumul lui” – Isaia 53:6); acum „iată că toate lucrurile s-au făcut noi” 2 Corinteni 5:17.
  Prin lucruri noi înțelegem și unirea realizată de Cristos, în primul rând între El și noi, cei care rătăceam pe drumurile noastre, apoi unii cu ceilalți, punându-ne în același trup, El fiind Capul nostru, care coordoneaza toate mădularele să lucreze spre slava Lui, într-o armonie și unitate perfecte.
  Cum nu am văzut într-un trup pământesc ca fiecare mădular să facă ce vrea, nici în trupul lui Cristos nu se poate întâmpla așa ceva, ci toate mădularele sunt și rămân în unitatea creată de Cristos: „pentru ca dragostea cu care M-ai iubit Tu să fie în ei, și Eu să fiu în ei.” Ioan 17:26
  Și cum să nu iți dorești să trăiești în unitate cu Cel care este:
  – „Calea, adevărul și viața” Ioan 14:6
  – „Pâinea vieții” Ioan 6:48
  – „Ușa, dacă intră cineva prin Mine, va fi mântuit” Ioan 10:9
  – Mijlocitorul: „stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi” Romani 8:34
  – Împăratul nostru pentru veșnicie: „Maranata! Domnul nostru vine” 1 Corinteni 16:22

  Mulțumim:
  1. Pentru jertfa Domnului Isus care ne-a împăcat cu Dumnezeu.
  2. Domnului pentru lucrarea Sa de mijlocire înaintea Tatălui!
  3. Pentru nădejdea revenirii Sale ca să ne ducă Acasă.
  Ne pocăim:
  1. Că nu întotdeauna ne-am asemănat cu Domnul nostru în comportament.
  2. Că nu întotdeauna așteptăm și grăbim venirea Domnului.
  Cerem:
  1. Puterea de a-L mărturisi pe El prin vorbe și trăire.
  2. Ca noi, mădularele din trup, să ne lăsăm conduse de Cristos, Capul Trupului.
  3. Unitate și călăuzire pentru bisericile și lucrătorii din întreaga țară!

 • Rugaciune

  Sâmbătă – UNIȚI ÎN VIZIUNE

  Efesei 4:1-6; Filipeni 1:27-30; 2:5-8
  Dumnezeu ne cheamă să fim demni de chemarea pe care am primit-o și să umblăm demni de poziția pe care o avem în Isus Cristos. Potrivit versetelor citite, iată care sunt caracteristicile unei chemări sfinte:
  1. Smerenia. Este cea mai de bază virtute creștină. Fără smerenie, nu putem fi plăcuți Tatălui. Pentru a fi plăcut Tatălui, Domnul Isus S-a dezbrăcat de Sine Însuși (Filipeni 2:7-8). Lumea înalță mândria și, din păcate, biserica de astăzi reflectă această perspectivă lumească. A fi smerit înseamnă a fi conștient de propria nevrednicie.
  2. Blândețea. Este o viață de supunere radicală față de Dumnezeu și de modestie în relațiile cu cei din jur.
  3. Răbdarea. Face parte din roada Duhului Sfânt și înseamnă a fi încet la mânie.
  4. Îngăduința în dragoste înseamnă a nu reacționa pripit când apar conflicte, ci a pune interesele altora mai presus de ale tale.
  Smerenia dă naștere la blândețe, blândețea dă naștere la răbdare, răbdarea la îngăduință în dragoste, și toate dau naștere la unitatea Duhului, care este o puternică mărturie în fața lumii. Responsabilitatea Bisericii este să păstreze unitatea printr-o umblare în credincioșie. Biserica nu duce lipsă de programe, metode, concerte, ci duce lipsă de cunoașterea Cuvântului lui Dumnezeu.
  Haideți să cerem ajutorul Domnului și să căutăm să avem o viziune sănătoasă, urmărind împreună:
  – Unitatea credinței (adevărul Cuvântului lui Dumnezeu);
  – Cunoașterea lui Cristos, care vine prin rugăciune, studiu și ascultare de Cuvânt;
  – Maturitate spirituală – să trăim cum a trăit și Cristos (1 Ioan 2:6).
  – Învățătură sănătoasă;
  – Mărturie autentică în fața lumii.

  Mulțumim:
  1. Domnului Isus pentru exemplul Său de smerenie.
  2. Domnului pentru Cuvântul Său, care – ne-a descoperit adevărul;
  – ne învață cum să trăim pentru Domnul;
  – ne descoperă planul Său viitor.

  Ne pocăim:
  1. Că de multe ori am înlocuit viziunea Domnului cu viziunile noastre omenești.
  2. Pentru momentele în care nu am trăit demni de chemarea pe care am primit-o și de poziția pe care o avem în Cristos.

  Cerem:
  1. Ajutoul Domnului în a ne păzi inimile și caracterele, pentru a fi o mărturie în fața lumii.
  2. Ajutorul Domnului în a avea gândul lui Cristos pentru o viziune corectă cu privire la Dumnezeu, la împărăția Sa, la noi înșine, la omenire, și la misiunea noastră în lume.
  3. Unitate și călăuzire pentru bisericile și lucrătorii din județul Vâlcea!

 • Rugaciune

  Vineri – UNITATE ÎN MISIUNE

  Matei 28:16-20; Ioan 17:18; Faptele Apostolilor 8:4-5.
  Înainte de a părăsi pământul și de a se întoarce la Tatăl, Domnul Isus a strâns toți ucenicii în Galileea, pentru a le da de lucru până la revenirea Sa. Motivul pentru care Domnul Isus a venit pe pământ a fost: „să caute şi să mântuiască ce era pierdut.” Tot acesta este motivul pentru care Dumnezeu a lăsat Biserica pe pământ: să caute și să aducă la mântuire pe cei pierduți. Misiunea a fost încredințată Bisericii și Duhul Sfânt a ehipat Biserica cu daruri necesare și cu putere pentru îndeplinirea acestei misiuni. Fiecare credincios are datoria de a câștiga suflete pentru Cristos.

  Pentru a duce la îndeplinire marea însărcinare, Cristos ne oferă 5 elemente necesare:
  1. Disponibilitatea – Matei 28:16. Cei 11 ucenici erau acolo unde le ceruse Domnul să fie. Ucenicia începe atunci când ești la dispoziția lui Dumnezeu, pentru a face lucrarea Sa.
  2. Închinarea – Matei 28:17-18a. Al doilea element sugerat bisericii pentru împlinirea misiunii este „atitudinea închinării adevărate”. Dacă nu te închini cu adevărat lui Dumnezeu, nu ai cum să Îl slujești pe El, oricât de talentat sau bine intenționat ai fi. „Când L-au văzut ei, I s-au închinat” – punctul central era CRISTOS.
  3. Supunerea – Matei 28:18b. Declarația lui Isus se concentrează pe Domnia Lui suverană. Datorită autorității Lui divine de a porunci, urmașii Lui trebuie să aibă o atitudine de supunere.
  4. Ascultarea de poruncile Lui este posibilă numai atunci când suntem disponibili, ne închinăm și ne supunem Lui.
  5. Puterea – Matei 28:18. Puterea care vine din prezența Domnului Isus este continuă în viața celor care Îi aparțin. Oricât de cruciale ar fi primele 4 puncte, el ar fi nefolositoare fără puterea pe care o aduce prezența Sa.

  Mulțumim:
  1. Domnului pentru privilegiul de a putea să lucrăm la lărgirea Împărăției Sale.
  2. Mulțumim pentru prezența și puterea Sa, atunci când ducem la îndeplinire marea trimitere.

  Ne pocăim:
  1. Pentru că uneori am fost leneși și delăsători în îndeplinirea misiunii încredințate de El.
  2. Că uneori ne-am rușinat atunci când a trebuit să îl vestim pe El.

  Cerem:
  1. Să ne ajute Domnul să lăsăm „ce este al nostru” și să ne îndeplinim misiunea încredințată.
  2. Să ne ajute să fim uniți în misiunea pe care ne-a încredințat-o.
  3. Unitate și călăuzire pentru bisericile și lucrătorii din județul Sibiu!

 • Rugaciune

  Joi – UNITATE ÎN TRUP

  1 Corinteni 12: 12-27
  Efeseni 4: 1-6 – Îndemnul lui Pavel este: „căutaţi să păstraţi unirea Duhului, prin legătura păcii” (v:3). Reiese de aici că Duhul Sfânt este Marele Dătător de unitate. „Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi; şi toţi am fost adăpaţi dintr-un singur Duh” (1 Corinteni 12:13).
  Să nu uităm că noi nu putem păstra unirea Duhului, dacă nu credem adevărul lui Dumnezeu. Haideți să cercetăm Biblia și să ne conformăm opiniile și sentimentele cu ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Unitatea în eroare și erezie, este o unitate greșită și ruinată. Noi dorim unitatea în adevărul lui Dumnezeu și prin Duhul lui Dumnezeu. Trăirea aproape de Dumnezeu este cel mai bun mod de a promova unitatea. Dezbinările din biserici nu încep niciodată cu cei care sunt plini de dragoste pentru Dumnezeu. Înimile reci, viețile nesfinte, faptele nepotrivite, neglijarea părtășiei – acestea sunt semințe care produc fracturi în trup. Dar cel care trăiește aproape de Domnul, dorește să semene cu El și să îi urmeze exemplul, așa că este întotdeauna o verigă sfântă, o legătură care unește biserica tot mai strâns. Dumnezeu să ne ajute să ne dorim și să ne străduim să păstrăm unirea Duhului, prin legătura păcii.
  Un exemplu grăitor este biserica din Corint, care asemenea multor biserici din zilele noastre, a fost dezbinată din două motive:
  1. În loc să privească la Cristos, și să caute conducerea Lui perfectă, ei priveau la oameni, și căutau conducerea lor; unii îl urmau pe Pavel, alții pe Apolo, alții pe Petru (1 Corinteni 1:11-13).
  2. În loc să accepte darurile diverse pe care Duhul Sfânt le-a dăruit pentru zidirea bisericii, ei căutau darurile vizibile și spectaculoase (vorbirea în limbi, proorocia, etc. – 1 Corinteni 12: 28-31).
  Haideți să ne folosim fiecare darul primit de Cristos, ca întreg trupul să se bucure de unitate, să crească spiritual și să ajungă la statura plinătății în Cristos! În felul acesta, credincioșii vor semăna mai mult cu Cristos și vor fi o mărturie în lume. Aceasta este o ilustrație frumoasă a bisericii care funcționează ca trup al lui Cristos!

  Mulțumim:
  1. Domnului că facem parte din Trupul Său, care cuprinde credincioși de orice rasă, din orice națiune și de orice limbă.
  2. Domnului pentru fiecare dar oferit Bisericii Sale, neavându-se în vedere fața omului.

  Ne pocăim:
  1. Că nu întotdeauna am lucrat la păstrarea unității în Trupul Său.
  2. Pentru momentele în care am acceptat unitatea cu cei care nu sunt parte din Trupul Său.

  Cerem:
  1. Ca Domnul să ne dea putere să folosim darurile primate pentru folosul celorlalte mădulare, și spre slava Sa.
  2. Ca Domnul să întărească unitatea Trupului Său, pentru a fi o pildă în lume.
  3. Unitate și călăuzire pentru bisericile și lucrătorii din județul Hunedoara!